tin tức

Ngườι вìηн Địηн góρ вí đασ ‘ѕιêυ тσ кнổηg ℓồ’ нỗ тяợ тρ.нƈм: ηнữηg тяáι ƈυốι ƈùηg тяσηg νườη

𝘊𝘩ẳ𝘯𝘨 𝘱𝘩ả𝘪 ‘𝘣à 𝘛â𝘯 𝘷𝘭𝘰𝘨’, 𝘯𝘩ữ𝘯𝘨 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘯ô𝘯𝘨 𝘥â𝘯 𝘮𝘪ề𝘯 đấ𝘵 𝘷õ 𝘉ì𝘯𝘩 Đị𝘯𝘩 đã 𝘵ạ𝘰 𝘳𝘢 𝘯𝘩ữ𝘯𝘨 𝘵𝘳á𝘪 𝘣í đ𝘢𝘰 ‘𝘴𝘪ê𝘶 𝘵𝘰 𝘬𝘩ổ𝘯𝘨 𝘭ồ’, 𝘮ộ𝘵 𝘴ả𝘯 𝘷ậ𝘵 𝘯ổ𝘪 𝘵𝘪ế𝘯𝘨 𝘵ạ𝘪 đị𝘢 𝘱𝘩ươ𝘯𝘨 để 𝘩ỗ 𝘵𝘳ợ 𝘯𝘩ữ𝘯𝘨 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘥â𝘯 𝘨ặ𝘱 𝘬𝘩ó 𝘬𝘩ă𝘯 𝘷ì 𝘵ì𝘯𝘩 𝘩ì𝘯𝘩 𝘯𝘊𝘰𝘝 𝘵ạ𝘪 𝘛𝘗.𝘏𝘊𝘔.

𝘉í đ𝘢𝘰 𝘯à𝘺 𝘭ấ𝘺 𝘮ộ𝘵 𝘲𝘶ả ă𝘯 𝘤ả 𝘵𝘩á𝘯𝘨 𝘭𝘶ô𝘯 𝘤á𝘤 𝘮ẹ ạ, đọ𝘤 𝘵𝘪𝘯 𝘮à 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘬𝘩ỏ𝘪 ấ𝘮 𝘭ò𝘯𝘨.

𝘒𝘩𝘪 𝘮ặ𝘵 𝘵𝘳ờ𝘪 𝘤ò𝘯 𝘤𝘩ư𝘢 𝘭ó 𝘥ạ𝘯𝘨, 𝘷à𝘰 𝘭ú𝘤 3𝘩 𝘴á𝘯𝘨 25/7, 𝘤𝘩𝘶𝘺ế𝘯 𝘹𝘦 𝘵𝘪ế𝘱 𝘵ế đầ𝘶 𝘵𝘪ê𝘯 𝘤ủ𝘢 𝘹ã 𝘔ỹ 𝘛𝘩ọ, 𝘩𝘶𝘺ệ𝘯 𝘗𝘩ù 𝘔ỹ, 𝘵ỉ𝘯𝘩 𝘉ì𝘯𝘩 Đị𝘯𝘩 đã 𝘭ă𝘯 𝘣á𝘯𝘩 𝘩ướ𝘯𝘨 𝘷ề 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘥â𝘯 𝘷ù𝘯𝘨 𝘭â𝘺 𝘯𝘩𝘪ễ𝘮 𝘯𝘊𝘰𝘝 𝘵ạ𝘪 𝘤á𝘤 𝘵ỉ𝘯𝘩 𝘱𝘩í𝘢 𝘕𝘢𝘮.

𝘊𝘩𝘶𝘺ế𝘯 𝘹𝘦 𝘤𝘩ở 𝘯𝘩𝘪ề𝘶 𝘭𝘰ạ𝘪 𝘯𝘩𝘶 𝘺ế𝘶 𝘱𝘩ẩ𝘮, 𝘯ô𝘯𝘨 𝘴ả𝘯 𝘯𝘩ư𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 đó đặ𝘤 𝘣𝘪ệ𝘵 𝘯𝘩ấ𝘵 𝘭à 600 𝘬𝘨 𝘣í đ𝘢𝘰 ‘𝘴𝘪ê𝘶 𝘵𝘰 𝘬𝘩ổ𝘯𝘨 𝘭ồ’ – 𝘮ộ𝘵 𝘴ả𝘯 𝘷ậ𝘵 𝘯ổ𝘪 𝘵𝘪ế𝘯𝘨 𝘤ủ𝘢 𝘭à𝘯𝘨 𝘊𝘩á𝘯𝘩 𝘛𝘳ạ𝘤𝘩 (𝘹ã 𝘔ỹ 𝘛𝘩ọ).

𝘉í đ𝘢𝘰 𝘬𝘩ổ𝘯𝘨 𝘭ồ 𝘯ặ𝘯𝘨 50-60 𝘬𝘨/𝘵𝘳á𝘪 đượ𝘤 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘥â𝘯 𝘲𝘶𝘺ê𝘯 𝘨ó𝘱 𝘤𝘩𝘰 𝘛𝘗.𝘏𝘊𝘔 – Ả𝘯𝘩: 𝘡𝘪𝘯𝘨

𝘈𝘯𝘩 𝘕𝘨𝘶𝘺ễ𝘯 𝘛𝘶𝘺ê𝘯 𝘏𝘰à𝘯𝘨, 𝘗𝘩ó 𝘣í 𝘵𝘩ư Đ𝘰à𝘯 𝘹ã 𝘔ỹ 𝘛𝘩ọ, 𝘩à𝘰 𝘩ứ𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪𝘢 𝘴ẻ: “𝘏ưở𝘯𝘨 ứ𝘯𝘨 𝘭ờ𝘪 𝘬ê𝘶 𝘨ọ𝘪 𝘵ươ𝘯𝘨 𝘵𝘩â𝘯 𝘵ươ𝘯𝘨 á𝘪, 𝘨𝘪ú𝘱 đỡ 𝘣à 𝘤𝘰𝘯 𝘨ặ𝘱 𝘬𝘩ó 𝘵ạ𝘪 𝘮𝘪ề𝘯 𝘕𝘢𝘮, 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘥â𝘯 𝘹ã 𝘔ỹ 𝘛𝘩ọ đã 𝘲𝘶𝘺ê𝘯 𝘨ó𝘱 𝘯𝘩𝘪ề𝘶 𝘯𝘩𝘶 𝘺ế𝘶 𝘱𝘩ẩ𝘮, 𝘯ô𝘯𝘨 𝘴ả𝘯 để 𝘨ử𝘪 𝘷à𝘰 𝘚à𝘪 𝘎ò𝘯. 𝘛ạ𝘪 𝘭à𝘯𝘨 𝘊𝘩á𝘯𝘩 𝘛𝘳ạ𝘤𝘩, 𝘮ỗ𝘪 𝘩ộ 𝘥â𝘯 đề𝘶 ủ𝘯𝘨 𝘩ộ 𝘩à𝘯𝘨 𝘤𝘩ụ𝘤 𝘬𝘨 𝘣í đ𝘢𝘰 đặ𝘤 𝘴ả𝘯, 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 đó 𝘩ộ 𝘲𝘶𝘺ê𝘯 𝘨ó𝘱 𝘯𝘩𝘪ề𝘶 𝘯𝘩ấ𝘵 𝘭à 150 𝘬𝘨 𝘣í đ𝘢𝘰“.

𝘈𝘯𝘩 𝘏𝘰à𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘰 𝘣𝘪ế𝘵 𝘮ù𝘢 𝘵𝘩𝘶 𝘩𝘰ạ𝘤𝘩 𝘣í đ𝘢𝘰 đã 𝘣ắ𝘵 đầ𝘶 𝘵ừ 𝘮ộ𝘵 𝘵𝘩á𝘯𝘨 𝘵𝘳ướ𝘤. “𝘒𝘩𝘪 𝘯𝘨𝘩𝘦 𝘵𝘪𝘯 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘥â𝘯 𝘷ù𝘯𝘨 𝘭â𝘺 𝘯𝘩𝘪ễ𝘮 𝘯𝘊𝘰𝘝 𝘨ặ𝘱 𝘬𝘩ó 𝘬𝘩ă𝘯, 𝘣à 𝘤𝘰𝘯 đã 𝘨𝘰𝘮 𝘨ó𝘱 𝘯𝘩ữ𝘯𝘨 𝘵𝘳á𝘪 𝘣í đ𝘢𝘰 𝘤𝘶ố𝘪 𝘤ù𝘯𝘨 𝘤ò𝘯 𝘴ó𝘵 𝘭ạ𝘪 𝘵ạ𝘪 𝘷ườ𝘯 𝘷à 𝘴ố 𝘩à𝘯𝘨 𝘵𝘳ữ 𝘴ẵ𝘯 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘯𝘩à để 𝘮𝘢𝘯𝘨 đ𝘪 ủ𝘯𝘨 𝘩ộ. 𝘕ế𝘶 đú𝘯𝘨 𝘷ụ 𝘵𝘩𝘶 𝘩𝘰ạ𝘤𝘩, 𝘵ô𝘪 𝘵𝘪𝘯 𝘴ố 𝘭ượ𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘺ê𝘯 𝘨ó𝘱 𝘤ò𝘯 𝘤ó 𝘵𝘩ể 𝘯𝘩𝘪ề𝘶 𝘩ơ𝘯“.

𝘓ờ𝘪 𝘯𝘩ắ𝘯 𝘥ễ 𝘵𝘩ươ𝘯𝘨 𝘵𝘳ê𝘯 𝘯𝘩ữ𝘯𝘨 𝘲𝘶ả 𝘣í đ𝘢𝘰 𝘨ử𝘪 𝘵ặ𝘯𝘨 𝘛𝘗.𝘏𝘊𝘔 – Ả𝘯𝘩: 𝘡𝘪𝘯𝘨

𝘗𝘩ó 𝘉í 𝘵𝘩ư Đ𝘰à𝘯 𝘹ã 𝘔ỹ 𝘛𝘩ọ 𝘤𝘩𝘰 𝘣𝘪ế𝘵 𝘣í đ𝘢𝘰 𝘬𝘩ổ𝘯𝘨 𝘭ồ 𝘯ă𝘮 𝘯𝘢𝘺 đượ𝘤 𝘮ù𝘢. 𝘛𝘶𝘺 𝘯𝘩𝘪ê𝘯, 𝘥𝘰 ả𝘯𝘩 𝘩ưở𝘯𝘨 𝘵𝘩ờ𝘪 𝘵𝘪ế𝘵 𝘯ắ𝘯𝘨 𝘯ó𝘯𝘨, 𝘮ỗ𝘪 𝘲𝘶ả 𝘣í đ𝘢𝘰 𝘤𝘩ỉ 𝘯ặ𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘰ả𝘯𝘨 50-60 𝘬𝘨, 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘪 𝘯𝘩ữ𝘯𝘨 𝘯ă𝘮 𝘵𝘳ướ𝘤 𝘤ó 𝘵𝘳á𝘪 𝘯ặ𝘯𝘨 𝘨ầ𝘯 𝘤ả 𝘵ạ.

𝘛𝘶𝘺 𝘯𝘩𝘪ê𝘯, 𝘤𝘩𝘰 đế𝘯 𝘯𝘢𝘺 𝘤𝘩ư𝘢 𝘤ó 𝘯𝘨𝘩𝘪ê𝘯 𝘤ứ𝘶 𝘬𝘩𝘰𝘢 𝘩ọ𝘤 𝘯à𝘰 𝘷ề độ 𝘭ớ𝘯 𝘣ấ𝘵 𝘵𝘩ườ𝘯𝘨 𝘤ủ𝘢 𝘭𝘰ạ𝘪 𝘣í đ𝘢𝘰 𝘯à𝘺. 𝘕𝘩𝘪ề𝘶 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘤𝘩𝘰 𝘳ằ𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘰à𝘪 𝘨𝘪ố𝘯𝘨 𝘣í, 𝘵𝘩ổ 𝘯𝘩ưỡ𝘯𝘨 𝘤ũ𝘯𝘨 𝘭à 𝘺ế𝘶 𝘵ố 𝘲𝘶𝘺ế𝘵 đị𝘯𝘩. 𝘒𝘩ô𝘯𝘨 𝘤𝘩ỉ 𝘭à 𝘮ộ𝘵 𝘭𝘰ạ𝘪 𝘯ô𝘯𝘨 𝘴ả𝘯, 𝘣í đ𝘢𝘰 𝘬𝘩ổ𝘯𝘨 𝘭ồ 𝘤ò𝘯 đượ𝘤 𝘹𝘦𝘮 𝘭à 𝘴ả𝘯 𝘱𝘩ẩ𝘮 𝘥𝘶 𝘭ị𝘤𝘩 “độ𝘤 𝘯𝘩ấ𝘵 𝘷ô 𝘯𝘩ị”, 𝘵𝘩𝘶 𝘩ú𝘵 𝘥𝘶 𝘬𝘩á𝘤𝘩 đế𝘯 𝘷ớ𝘪 𝘭à𝘯𝘨 𝘊𝘩á𝘯𝘩 𝘛𝘳ạ𝘤𝘩.

𝘕ă𝘮 2019, 𝘚ở 𝘋𝘶 𝘭ị𝘤𝘩 𝘵ỉ𝘯𝘩 𝘉ì𝘯𝘩 Đị𝘯𝘩 𝘹â𝘺 𝘥ự𝘯𝘨 Đề á𝘯 𝘵𝘩í đ𝘪ể𝘮 𝘱𝘩á𝘵 𝘵𝘳𝘪ể𝘯 𝘥𝘶 𝘭ị𝘤𝘩 𝘭à𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘩ề 𝘵𝘳ê𝘯 đị𝘢 𝘣à𝘯 𝘵ỉ𝘯𝘩 đế𝘯 𝘯ă𝘮 2025, 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 đó 𝘤ó 𝘭à𝘯𝘨 𝘣í đ𝘢𝘰 𝘬𝘩ổ𝘯𝘨 𝘭ồ 𝘊𝘩á𝘯𝘩 𝘛𝘳ạ𝘤𝘩.

Ả𝘯𝘩 𝘵𝘳á𝘪: 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘥â𝘯 𝘉ì𝘯𝘩 Đị𝘯𝘩 𝘣ê𝘯 𝘯𝘩ữ𝘯𝘨 𝘵𝘳á𝘪 𝘣í đ𝘢𝘰 ‘𝘴𝘪ê𝘶 𝘵𝘰 𝘬𝘩ổ𝘯𝘨 𝘭ồ’ 𝘨ử𝘪 𝘛𝘗.𝘏𝘊𝘔 – Ả𝘯𝘩: 𝘡𝘪𝘯𝘨

𝘔ấ𝘺 𝘯𝘨à𝘺 𝘨ầ𝘯 đâ𝘺 đọ𝘤 𝘵𝘩ô𝘯𝘨 𝘵𝘪𝘯 𝘯𝘩ữ𝘯𝘨 𝘮ó𝘯 𝘲𝘶à 𝘯ô𝘯𝘨 𝘴ả𝘯 𝘵ừ 𝘬𝘩ắ𝘱 𝘤á𝘤 𝘵ỉ𝘯𝘩 𝘮𝘪ề𝘯 𝘛𝘳𝘶𝘯𝘨 đượ𝘤 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘥â𝘯 𝘲𝘶𝘺ê𝘯 𝘨ó𝘱 𝘨ử𝘪 𝘷à𝘰 𝘤𝘩𝘰 𝘛𝘗.𝘏𝘊𝘔 𝘮à 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘬𝘩ỏ𝘪 𝘹ú𝘤 độ𝘯𝘨 𝘤á𝘤 𝘮ẹ ạ. 𝘒𝘩𝘪 𝘯𝘩ữ𝘯𝘨 đị𝘢 𝘱𝘩ươ𝘯𝘨 𝘮𝘪ề𝘯 𝘛𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘰ằ𝘯 𝘮ì𝘯𝘩 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘭ũ 𝘥ữ, 𝘤ả 𝘯ướ𝘤 𝘥𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘢𝘺 𝘩ỗ 𝘵𝘳ợ, đế𝘯 𝘣â𝘺 𝘨𝘪ờ 𝘬𝘩𝘪 𝘵ì𝘯𝘩 𝘩ì𝘯𝘩 𝘭â𝘺 𝘯𝘩𝘪ễ𝘮 𝘯𝘊𝘰𝘝 𝘱𝘩ứ𝘤 𝘵ạ𝘱, 𝘩ọ 𝘭ạ𝘪 đồ𝘯𝘨 𝘭ò𝘯𝘨 𝘩ướ𝘯𝘨 𝘷ề 𝘮𝘪ề𝘯 𝘕𝘢𝘮 𝘳𝘶ộ𝘵 𝘵𝘩ị𝘵, 𝘷ớ𝘪 𝘵ấ𝘵 𝘤ả 𝘯𝘩ữ𝘯𝘨 𝘨ì 𝘮ì𝘯𝘩 𝘤ó. 𝘏𝘪 𝘷ọ𝘯𝘨 𝘷ớ𝘪 𝘴ự đồ𝘯𝘨 𝘭ò𝘯𝘨, 𝘤𝘩𝘶𝘯𝘨 𝘴ứ𝘤 𝘤ủ𝘢 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘥â𝘯 𝘵𝘳ê𝘯 𝘬𝘩ắ𝘱 𝘤ả 𝘯ướ𝘤, 𝘵ì𝘯𝘩 𝘩ì𝘯𝘩 𝘯𝘊𝘰𝘝 𝘵ạ𝘪 𝘤á𝘤 𝘵ỉ𝘯𝘩 𝘱𝘩í𝘢 𝘕𝘢𝘮 𝘴ẽ đượ𝘤 𝘬𝘪ể𝘮 𝘴𝘰á𝘵, đặ𝘤 𝘣𝘪ệ𝘵 𝘭à 𝘛𝘗.𝘏𝘊𝘔.

Tổng hợp : Webtretho

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ