mẹo vặt, phụ nữ

5 𝙗ướ𝙘 𝙩𝙧ồ𝙣𝙜 𝙝à𝙣𝙝 𝙡á 𝙘ự𝙘 𝙣𝙝𝙖𝙣𝙝 𝙡ạ𝙞 𝙣𝙝à𝙣 𝙩ê𝙣𝙝 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 𝙘ầ𝙣 đấ𝙩, 𝙩𝙝𝙖 𝙝ồ 𝙝á𝙞 𝙢ỏ𝙞 𝙩𝙖𝙮

Đây là cách trồng hành lá tại nhà đơn giản nhất mà chị em bận rộn đến mấy cũng có thể làm được.

𝗛à𝗻𝗵 𝗹á 𝗹à 𝘁𝗵ứ 𝗿𝗮𝘂 𝗴𝗶𝗮 𝘃ị 𝗸𝗵ô𝗻𝗴 𝘁𝗵ể 𝘁𝗵𝗶ế𝘂 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗺ỗ𝗶 𝗰ă𝗻 𝗯ế𝗽. 𝗡𝗴𝗼à𝗶 𝗰ô𝗻𝗴 𝗱ụ𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗻ấ𝘂 ă𝗻, 𝗵à𝗻𝗵 𝗹á 𝗰ò𝗻 𝗰ó 𝗻𝗵𝗶ề𝘂 𝘁á𝗰 𝗱ụ𝗻𝗴 𝗰𝗵ữ𝗮 𝗕ệ𝗻𝗵 𝗵ữ𝘂 í𝗰𝗵. 𝗟à 𝗹𝗼ạ𝗶 𝗿𝗮𝘂 “𝗧𝗵ạ𝗰𝗵 𝗦𝗮𝗻𝗵” 𝗱ễ 𝘀ố𝗻𝗴 𝗹ạ𝗶 𝗱ễ 𝘁𝗿ồ𝗻𝗴, 𝗰𝗵ị 𝗲𝗺 𝗯ậ𝗻 𝗿ộ𝗻 đế𝗻 𝗺ấ𝘆 𝗰ũ𝗻𝗴 𝗰ó 𝘁𝗵ể 𝘁ự 𝘁𝗿ồ𝗻𝗴 𝗺ộ𝘁 𝘃à𝗶 𝗰𝗵ậ𝘂 𝘁ạ𝗶 𝗻𝗵à 𝘃ớ𝗶 𝗰á𝗰𝗵 𝘁𝗿ồ𝗻𝗴 𝗵à𝗻𝗵 𝗹á đơ𝗻 𝗴𝗶ả𝗻 𝗱ướ𝗶 đâ𝘆.

Chuẩn bị:

– Củ hành khô (củ không bị hỏng, mốc)

– 5 khay giấy đựng trứng

Cách trồng hành lá trong khay đựng trứng:

Đầu tiên, xếp chồng 5 khay đựng trứng khít lên nhau, ở mỗi ô nhỏ của khay đục một lỗ nhỏ để nước có thể ngấm đều các khay.

𝚂𝚊𝚞 𝚔𝚑𝚒 𝚡ế𝚙 𝚡𝚘𝚗𝚐, đặ𝚝 𝚟à𝚘 𝚖ỗ𝚒 ô 𝚖ộ𝚝 𝚌ủ 𝚑à𝚗𝚑 𝚔𝚑ô, đặ𝚝 𝚙𝚑ầ𝚗 𝚐ố𝚌 𝚑à𝚗𝚑 𝚡𝚞ố𝚗𝚐 𝚍ướ𝚒, 𝚙𝚑ầ𝚗 𝚗𝚐ọ𝚗 𝚖ầ𝚖 𝚑ướ𝚗𝚐 𝚕ê𝚗 𝚝𝚛ê𝚗. 𝚃ướ𝚒 𝚗ướ𝚌 𝚐𝚒ữ𝚊 ẩ𝚖 𝚌𝚑𝚘 𝚝𝚘à𝚗 𝚋ộ 𝚔𝚑𝚊𝚢 𝚝𝚛ứ𝚗𝚐 đã đặ𝚝 𝚑à𝚗𝚑. Đặ𝚝 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚊𝚢 𝚝𝚛ứ𝚗𝚐 𝚗à𝚢 ở 𝚗ơ𝚒 𝚛â𝚖 𝚖á𝚝, 𝚝𝚛á𝚗𝚑 á𝚗𝚑 𝚗ắ𝚗𝚐 𝚝𝚛ự𝚌 𝚝𝚒ế𝚙 𝚌𝚑𝚒ế𝚞 𝚟à𝚘.

𝘛ướ𝘪 𝘯ướ𝘤 𝘤𝘩𝘰 𝘤á𝘤 𝘬𝘩𝘢𝘺 𝘵𝘳ứ𝘯𝘨 𝘩𝘢𝘪 𝘭ầ𝘯 𝘮ộ𝘵 𝘯𝘨à𝘺, 𝘯ướ𝘤 𝘯𝘨ấ𝘮 𝘷à𝘰 𝘤á𝘤 𝘮𝘪ế𝘯𝘨 𝘨𝘪ấ𝘺 𝘴ẽ 𝘵ạ𝘰 𝘮ô𝘪 𝘵𝘳ườ𝘯𝘨 ẩ𝘮 để 𝘩à𝘯𝘩 𝘳𝘢 𝘳ễ 𝘷à 𝘱𝘩á𝘵 𝘵𝘳𝘪ể𝘯. 𝘚𝘢𝘶 𝘮ộ𝘵 𝘵𝘩ờ𝘪 𝘨𝘪𝘢𝘯 𝘯𝘨ắ𝘯, 𝘣ạ𝘯 𝘴ẽ 𝘤ó 𝘤ả 𝘬𝘩𝘢𝘺 𝘩à𝘯𝘩 𝘵ươ𝘪 𝘵ố𝘵 ă𝘯 𝘮ã𝘪 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘩ế𝘵.

Lưu ý, nếu muốn sạch sẽ hơn, bạn có thể lót dưới các khay trứng tấm nhựa hoặc xốp để nước khi tưới không tràn ra ngoài.