Chưa phân loại

2 ƈôŋɠ ŋɧâŋ ŋắɱ ɬąყ ŋgủ ɠıờ ŋgɧỉ ɬཞưą: ɬừ ƈɧı ɬıếɬ ŋɧỏ đủ ɧıểų ɧạŋɧ ℘ɧúƈ đơŋ ɠıảŋ ɬɧế ŋàơ

𝔇ù 𝔤𝔦ờ 𝔫𝔤𝔥ỉ 𝔱𝔯ư𝔞 í𝔱 ỏ𝔦, 𝔥𝔞𝔦 𝔠ô𝔫𝔤 𝔫𝔥â𝔫 𝔳ẫ𝔫 𝔱𝔯𝔞𝔫𝔥 𝔱𝔥ủ 𝔫𝔤ủ 𝔳à 𝔫ắ𝔪 𝔱𝔞𝔶 𝔱𝔥â𝔫 𝔱𝔥𝔦ế𝔱. 𝔑𝔥ì𝔫 𝔳à𝔬, 𝔞𝔦 𝔠ũ𝔫𝔤 𝔞𝔬 ướ𝔠 𝔰ẽ 𝔠ó 𝔪ộ𝔱 𝔫𝔤ườ𝔦 𝔟ạ𝔫 đờ𝔦 𝔱ố𝔱 𝔫𝔥ư 𝔳ậ𝔶.

ℭ𝔲ộ𝔠 𝔰ố𝔫𝔤 𝔠ô𝔫𝔤 𝔫𝔥â𝔫 𝔫𝔥𝔦ề𝔲 𝔩𝔬 𝔱𝔬𝔞𝔫 𝔟ộ𝔫 𝔟ề 𝔨𝔥𝔦 𝔭𝔥ả𝔦 𝔩à𝔪 𝔳𝔦ệ𝔠 𝔠ậ𝔱 𝔩ự𝔠 𝔠ả 𝔫𝔤à𝔶 𝔫𝔥ư𝔫𝔤 𝔠𝔥ỉ 𝔠ó 𝔪ộ𝔱 𝔨𝔥𝔬ả𝔫𝔤 𝔱𝔥ờ𝔦 𝔤𝔦𝔞𝔫 𝔫𝔤𝔥ỉ 𝔱𝔯ư𝔞 í𝔱 ỏ𝔦. 𝔐ặ𝔠 𝔡ù 𝔳ấ𝔱 𝔳ả 𝔩à 𝔳ậ𝔶 𝔫𝔥ư𝔫𝔤 𝔥ọ 𝔠ó 𝔫𝔥ữ𝔫𝔤 𝔤𝔦â𝔶 𝔭𝔥ú𝔱 𝔳ô 𝔱ư 𝔨𝔥𝔦ế𝔫 𝔞𝔦 𝔫𝔥ì𝔫 𝔳à𝔬 𝔠ũ𝔫𝔤 𝔱𝔥ấ𝔶 𝔠𝔲ộ𝔠 đờ𝔦 𝔫à𝔶 𝔱𝔥ậ𝔱 đẹ𝔭.

ℌ𝔞𝔦 𝔫𝔤ườ𝔦 𝔠ô𝔫𝔤 𝔫𝔥â𝔫 𝔫ằ𝔪 𝔫𝔤𝔥ỉ 𝔱𝔯ư𝔞 𝔡ướ𝔦 𝔰à𝔫 𝔫𝔥à. (Ả𝔫𝔥: ℭ𝔥ụ𝔭 𝔪à𝔫 𝔥ì𝔫𝔥)

𝔐ộ𝔱 𝔳𝔦𝔡𝔢𝔬 𝔡𝔬 𝔱à𝔦 𝔨𝔥𝔬ả𝔫 𝔗𝔦𝔨𝔗𝔬𝔨 𝔅.𝔖. đă𝔫𝔤 𝔱ả𝔦 𝔩ê𝔫 𝔪ạ𝔫𝔤 𝔵ã 𝔥ộ𝔦 đã 𝔠𝔥𝔦𝔞 𝔰ẻ 𝔩ạ𝔦 𝔨𝔥𝔬ả𝔫𝔥 𝔨𝔥ắ𝔠 đá𝔫𝔤 𝔶ê𝔲 𝔠ủ𝔞 𝔥𝔞𝔦 𝔠ô𝔫𝔤 𝔫𝔥â𝔫 𝔱𝔯𝔬𝔫𝔤 𝔤𝔦ờ 𝔫𝔤𝔥ỉ 𝔱𝔯ư𝔞. 𝔗𝔥𝔢𝔬 đó, 𝔳ì 𝔱𝔥𝔦ế𝔲 𝔱𝔥ố𝔫 𝔫ê𝔫 𝔥ọ 𝔠𝔥ỉ 𝔠ó 𝔱𝔥ể 𝔱𝔯ả𝔦 𝔪𝔦ế𝔫𝔤 𝔫𝔦 𝔩ô𝔫𝔤 𝔫𝔥ỏ 𝔡ướ𝔦 đấ𝔱 𝔯ồ𝔦 𝔫ằ𝔪 𝔫𝔤𝔥ỉ. 𝔐ộ𝔱 𝔫𝔤ườ𝔦 𝔠ò𝔫 𝔩ấ𝔶 𝔨𝔥ẩ𝔲 𝔱𝔯𝔞𝔫𝔤 𝔠𝔥𝔢 𝔪ắ𝔱 𝔩ạ𝔦, 𝔱𝔯á𝔫𝔥 á𝔫𝔥 𝔰á𝔫𝔤 để 𝔡ễ 𝔡à𝔫𝔤 𝔰𝔞𝔶 𝔤𝔦ấ𝔠 𝔥ơ𝔫.

ℭ𝔥𝔦 𝔱𝔦ế𝔱 đá𝔫𝔤 𝔠𝔥ú ý 𝔩à 𝔡ù 𝔫𝔤ủ 𝔳ớ𝔦 đ𝔦ề𝔲 𝔨𝔦ệ𝔫 𝔱𝔥𝔦ế𝔲 𝔱𝔥ố𝔫 𝔫𝔥ư𝔫𝔤 𝔥𝔞𝔦 𝔫𝔤ườ𝔦 𝔳ẫ𝔫 𝔳ô 𝔱ư 𝔫ắ𝔪 𝔱𝔞𝔶 𝔫𝔥𝔞𝔲 𝔱𝔥ậ𝔱 𝔠𝔥ặ𝔱. Để ý 𝔠ó 𝔱𝔥ể 𝔱𝔥ấ𝔶 đâ𝔶 𝔩à 𝔪ộ𝔱 đô𝔦 𝔫𝔞𝔪 𝔫ữ, 𝔫𝔥𝔦ề𝔲 𝔫𝔤ườ𝔦 𝔫𝔥ậ𝔫 đị𝔫𝔥 𝔥ọ 𝔩à 𝔳ợ 𝔠𝔥ồ𝔫𝔤 𝔥𝔬ặ𝔠 đ𝔞𝔫𝔤 𝔶ê𝔲 𝔫𝔥𝔞𝔲.

ℌ𝔞𝔦 𝔫𝔤ườ𝔦 𝔫ắ𝔪 𝔠𝔥ặ𝔱 𝔱𝔞𝔶 𝔫𝔥𝔞𝔲 𝔯ấ𝔱 𝔱ì𝔫𝔥 𝔠ả𝔪. (Ả𝔫𝔥: ℭ𝔥ụ𝔭 𝔪à𝔫 𝔥ì𝔫𝔥)

𝔎𝔥𝔬ả𝔫𝔥 𝔨𝔥ắ𝔠 𝔱𝔲𝔶 đơ𝔫 𝔤𝔦ả𝔫 𝔳à 𝔫𝔤ắ𝔫 𝔫𝔤ủ𝔦 𝔫𝔥ư𝔫𝔤 𝔤ợ𝔦 𝔩ạ𝔦 𝔨ỷ 𝔫𝔦ệ𝔪 𝔠𝔥𝔬 𝔫𝔥𝔦ề𝔲 𝔫𝔤ườ𝔦. ℌọ 𝔠ũ𝔫𝔤 𝔱ừ𝔫𝔤 𝔩à 𝔠ô𝔫𝔤 𝔫𝔥â𝔫 𝔫ê𝔫 𝔥𝔦ể𝔲 đượ𝔠 𝔫𝔥ữ𝔫𝔤 𝔤𝔦â𝔶 𝔭𝔥ú𝔱 𝔫𝔤ủ 𝔱𝔯ư𝔞 𝔮𝔲ý 𝔤𝔦á đế𝔫 𝔫𝔥ườ𝔫𝔤 𝔫à𝔬. 𝔅ê𝔫 𝔠ạ𝔫𝔥 đó, 𝔨𝔥𝔦 𝔵𝔢𝔪 𝔫𝔥ữ𝔫𝔤 𝔥ì𝔫𝔥 ả𝔫𝔥 𝔫à𝔶, 𝔡â𝔫 𝔱ì𝔫𝔥 𝔩ạ𝔦 𝔠ó 𝔠á𝔠𝔥 𝔫𝔥ì𝔫 𝔨𝔥á𝔠 𝔳ề 𝔫𝔦ề𝔪 𝔥ạ𝔫𝔥 𝔭𝔥ú𝔠 𝔱𝔯𝔬𝔫𝔤 𝔠𝔲ộ𝔠 𝔰ố𝔫𝔤. Đô𝔦 𝔨𝔥𝔦 𝔫ó 𝔠𝔥ỉ đơ𝔫 𝔤𝔦ả𝔫 𝔩à 𝔠á𝔦 𝔫ắ𝔪 𝔱𝔞𝔶, 𝔠ù𝔫𝔤 đồ𝔫𝔤 𝔠𝔞𝔪 𝔠ộ𝔫𝔤 𝔨𝔥ổ.

𝔎𝔥ô𝔫𝔤 í𝔱 𝔫𝔤ườ𝔦 𝔪𝔬𝔫𝔤 𝔠ó 𝔟ạ𝔫 đờ𝔦 𝔶ê𝔲 𝔱𝔥ươ𝔫𝔤 𝔪ì𝔫𝔥 𝔫𝔥ư 𝔳ậ𝔶. (Ả𝔫𝔥: ℭ𝔥ụ𝔭 𝔪à𝔫 𝔥ì𝔫𝔥)

𝔇ướ𝔦 đâ𝔶 𝔩à 𝔪ộ𝔱 𝔰ố ý 𝔨𝔦ế𝔫 𝔱ừ 𝔠ộ𝔫𝔤 đồ𝔫𝔤 𝔪ạ𝔫𝔤:

“𝔑𝔥ì𝔫 𝔥𝔞𝔦 𝔫𝔤ườ𝔦 𝔪à 𝔱𝔥ươ𝔫𝔤 𝔮𝔲á, 𝔠𝔲ộ𝔠 𝔰ố𝔫𝔤 𝔠ô𝔫𝔤 𝔫𝔥â𝔫 𝔳ấ𝔱 𝔳ả 𝔩ắ𝔪, 𝔩ươ𝔫𝔤 𝔱𝔥ì 𝔱𝔥ấ𝔭 𝔫𝔥ư𝔫𝔤 𝔩ạ𝔦 𝔭𝔥ả𝔦 𝔩𝔬 đủ đ𝔦ề𝔲.”

“𝔑𝔥ớ 𝔱𝔥ờ𝔦 𝔩à𝔪 𝔠ô𝔫𝔤 𝔫𝔥â𝔫 ở 𝔫𝔥à 𝔪á𝔶 𝔮𝔲á, 𝔥ồ𝔦 đó 𝔠ũ𝔫𝔤 𝔮𝔲ý 𝔤𝔦ờ 𝔫𝔤ủ 𝔱𝔯ư𝔞 𝔩ắ𝔪, 𝔪ặ𝔠 𝔡ù 𝔳ấ𝔱 𝔳ả 𝔫𝔥ư𝔫𝔤 𝔶ê𝔲 𝔱𝔥ươ𝔫𝔤 𝔫𝔥𝔞𝔲 𝔫ê𝔫 𝔠ứ độ𝔫𝔤 𝔳𝔦ê𝔫 𝔠ù𝔫𝔤 𝔫𝔥𝔞𝔲 𝔳ượ𝔱 𝔮𝔲𝔞.”

“ℭ𝔲ộ𝔠 𝔰ố𝔫𝔤 𝔠𝔥ỉ 𝔪𝔬𝔫𝔤 𝔠ó 𝔫𝔤ườ𝔦 𝔶ê𝔲 𝔫𝔥ư 𝔳ậ𝔶 𝔱𝔥ô𝔦, 𝔨𝔥ô𝔫𝔤 𝔱𝔬𝔞𝔫 𝔱í𝔫𝔥, 𝔠𝔥ỉ 𝔩à 𝔠ù𝔫𝔤 𝔫𝔥𝔞𝔲 độ𝔫𝔤 𝔳𝔦ê𝔫 đ𝔦 𝔮𝔲𝔞 𝔪ọ𝔦 𝔰ó𝔫𝔤 𝔤𝔦ó 𝔠𝔲ộ𝔠 đờ𝔦.”

“ℌạ𝔫𝔥 𝔭𝔥ú𝔠 đơ𝔫 𝔤𝔦ả𝔫 𝔩ắ𝔪 𝔠á𝔠 𝔟ạ𝔫, 𝔫ó 𝔠𝔥ỉ 𝔩à 𝔫𝔥ữ𝔫𝔤 𝔠á𝔦 𝔫ắ𝔪 𝔱𝔞𝔶, 𝔩à 𝔩ờ𝔦 𝔫ó𝔦 𝔫𝔤ọ𝔱 𝔫𝔤à𝔬 𝔱𝔥ô𝔦 đó. 𝔑ê𝔫 𝔩à 𝔥ã𝔶 𝔱𝔯â𝔫 𝔱𝔯ọ𝔫𝔤 𝔪ọ𝔦 𝔨𝔥𝔬ả𝔫𝔥 𝔨𝔥ắ𝔠 𝔱𝔯𝔬𝔫𝔤 𝔠𝔲ộ𝔠 𝔰ố𝔫𝔤 𝔫à𝔶 𝔫𝔥é.”

“𝔑𝔥ì𝔫 𝔠𝔥ỉ ướ𝔠 𝔠ó đượ𝔠 𝔫𝔤ườ𝔦 𝔟ạ𝔫 đờ𝔦 𝔫𝔥ư 𝔳ậ𝔶 𝔱𝔥ô𝔦. 𝔗𝔥ế 𝔪ớ𝔦 𝔱𝔥ấ𝔶, 𝔤𝔦à𝔲 𝔰𝔞𝔫𝔤 𝔠ó 𝔩à 𝔤ì, 𝔠𝔲ộ𝔠 𝔰ố𝔫𝔤 𝔠𝔥ỉ 𝔥ạ𝔫𝔥 𝔭𝔥ú𝔠 𝔨𝔥𝔦 𝔱𝔞 𝔤ặ𝔭 đú𝔫𝔤 𝔫𝔤ườ𝔦 𝔶ê𝔲 𝔱𝔥ươ𝔫𝔤 𝔪ì𝔫𝔥 𝔥ế𝔱 𝔪ự𝔠 𝔱𝔥ô𝔦.”

𝔗𝔯ướ𝔠 đâ𝔶, 𝔪ạ𝔫𝔤 𝔵ã 𝔥ộ𝔦 𝔱ừ𝔫𝔤 𝔠𝔥𝔦𝔞 𝔰ẻ 𝔨𝔥𝔬ả𝔫𝔥 𝔨𝔥ắ𝔠 𝔥ạ𝔫𝔥 𝔭𝔥ú𝔠 𝔠ủ𝔞 𝔥𝔞𝔦 𝔠ô𝔫𝔤 𝔫𝔥â𝔫 𝔱𝔥ợ 𝔰ơ𝔫 𝔰𝔞𝔲 𝔪ộ𝔱 𝔫𝔤à𝔶 𝔡à𝔦 𝔩à𝔪 𝔳𝔦ệ𝔠 𝔪ệ𝔱 𝔫𝔥ọ𝔠. ℌọ 𝔫𝔤ồ𝔦 𝔩ạ𝔦 𝔨ể 𝔠𝔥𝔬 𝔫ử𝔞 𝔨𝔦𝔞 𝔫𝔤𝔥𝔢 𝔫𝔥ữ𝔫𝔤 𝔠â𝔲 𝔠𝔥𝔲𝔶ệ𝔫 𝔱𝔥ú 𝔳ị để 𝔯ồ𝔦 𝔠ù𝔫𝔤 𝔠ù𝔫𝔤 𝔠ườ𝔦 𝔳𝔲𝔦 𝔳ẻ. 𝔎𝔥ô𝔫𝔤 𝔠𝔥ỉ 𝔳ậ𝔶 𝔥𝔞𝔦 𝔫𝔤ườ𝔦 𝔠ò𝔫 ô𝔪 𝔫𝔥𝔞𝔲 𝔳à 𝔱𝔥ỉ𝔫𝔥 𝔱𝔥𝔬ả𝔫𝔤 𝔡à𝔫𝔥 𝔠𝔥𝔬 𝔫𝔤ườ𝔦 𝔨𝔦𝔞 𝔫ụ 𝔥ô𝔫 𝔫𝔤ọ𝔱 𝔫𝔤à𝔬. 𝔑𝔥ì𝔫 𝔳à𝔬 đâ𝔶, 𝔞𝔦 𝔠ũ𝔫𝔤 𝔱𝔥ấ𝔶 𝔠𝔲ộ𝔠 𝔰ố𝔫𝔤 𝔟ỗ𝔫𝔤 𝔠𝔥ố𝔠 𝔫𝔥ẹ 𝔫𝔥à𝔫𝔤 𝔳à 𝔥ạ𝔫𝔥 𝔭𝔥ú𝔠 𝔥ơ𝔫 𝔟𝔞𝔬 𝔤𝔦ờ 𝔥ế𝔱.

ℌ𝔞𝔦 𝔫𝔤ườ𝔦 𝔱𝔯ò 𝔠𝔥𝔲𝔶ệ𝔫 𝔳à ô𝔪 𝔫𝔥𝔞𝔲 𝔠ự𝔠 𝔨ỳ 𝔱ì𝔫𝔥 𝔠ả𝔪. (Ả𝔫𝔥: 𝔎.𝔖.ℭ.)

𝔗𝔯𝔬𝔫𝔤 𝔠𝔲ộ𝔠 𝔰ố𝔫𝔤, 𝔩à𝔪 𝔠ô𝔫𝔤 𝔳𝔦ệ𝔠 𝔤ì 𝔠ũ𝔫𝔤 𝔠ự𝔠 𝔨𝔥ổ 𝔳à 𝔠ó 𝔫ỗ𝔦 𝔩𝔬 𝔯𝔦ê𝔫𝔤. 𝔗𝔲𝔶 𝔫𝔥𝔦ê𝔫, 𝔨𝔥𝔦 𝔠𝔥ú𝔫𝔤 𝔱𝔞 𝔟𝔦ế𝔱 𝔠á𝔠𝔥 𝔠â𝔫 𝔟ằ𝔫𝔤 𝔳à 𝔰𝔲𝔶 𝔫𝔤𝔥ĩ 𝔱𝔥𝔢𝔬 𝔥ướ𝔫𝔤 𝔱í𝔠𝔥 𝔠ự𝔠 𝔱𝔥ì 𝔰ẽ 𝔩𝔲ô𝔫 𝔠ả𝔪 𝔱𝔥ấ𝔶 𝔥ạ𝔫𝔥 𝔭𝔥ú𝔠.

ℌ𝔲𝔶ề𝔫 𝔗𝔯𝔞𝔫𝔤 – 𝔗𝔥𝔢𝔬 𝔗𝔥ể 𝔗𝔥𝔞𝔬 & 𝔙ă𝔫 ℌó𝔞

𝔥𝔱𝔱𝔭://𝔶𝔞𝔫.𝔱𝔥𝔢𝔱𝔥𝔞𝔬𝔳𝔞𝔫𝔥𝔬𝔞.𝔳𝔫/𝔡𝔞𝔫𝔤-𝔶𝔢𝔲-2-𝔠𝔬𝔫𝔤-𝔫𝔥𝔞𝔫-𝔫𝔞𝔪-𝔱𝔞𝔶-𝔫𝔤𝔲-𝔱𝔯𝔬𝔫𝔤-𝔤𝔦𝔬-𝔫𝔤𝔥𝔦-𝔱𝔯𝔲𝔞-266490.𝔥𝔱𝔪𝔩