Tác giả: thuthu

Gia đình, làm bố

𝗕ị 𝘁𝗿ê𝘂 𝗸𝗵ô𝗻𝗴 đẻ đượ𝗰 𝗰𝗼𝗻 𝘁𝗿𝗮𝗶, ô𝗻𝗴 𝗯ố 𝗨𝟱𝟬 𝗻𝗴ẩ𝗻𝗴 𝗺ặ𝘁 𝘁ự 𝗵à𝗼: ‘’𝗖𝗵ú 𝗰ó 𝟯 đứ𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗴á𝗶 𝗻𝗴𝗼𝗮𝗻 𝗻𝗵ư 𝘁ô𝗶 𝗸𝗵ô𝗻𝗴“

Nhìn cảnh 3 cô con gái khôn lớn những đứa nào cũng gần gũi, quan tâm bố mà mà ai cũng phải ’’phát ghen’’ với

đời sống, Việc Tốt, Xã hội

𝗩ợ 𝗰𝗵ư𝗮 𝗰ắ𝘁 𝗰𝗵ỉ 𝘃ế𝘁 𝗺ổ 𝗰ù𝗻𝗴 𝗰𝗵ồ𝗻𝗴 𝘃à 𝗰𝗼𝗻 𝘀ơ 𝘀𝗶𝗻𝗵 𝘃ượ𝘁 𝗵ơ𝗻 𝟭.𝟯𝟬𝟬 𝗸𝗺 𝘃ề 𝗾𝘂ê 𝗯ằ𝗻𝗴 𝘅𝗲 𝗺á𝘆: “𝗡𝗵ì𝗻 𝘁𝗵ươ𝗻𝗴 𝘃ô 𝗰ù𝗻𝗴”

Dịch Covid-19 kéo dài, anh Xô mất việc suốt 2 tháng nay. Vợ anh mới sinh được 1 tuần, 2 vợ chồng quyết định quấn

đời sống, Gia đình

3 𝙢ẹ 𝙘𝙤𝙣 𝙘𝙝ờ 𝙗ố đ𝙞 𝙡à𝙢 𝙣𝙝𝙞ệ𝙢 𝙫ụ 𝙦𝙪𝙖 𝙣𝙝à để 𝙣𝙝ì𝙣 𝙘𝙝ú𝙩 𝙘𝙝𝙤 đỡ 𝙣𝙝ớ

𝘊𝘩ồ𝘯𝘨 𝘭à 𝘭í𝘯𝘩 𝘤ứ𝘶 𝘩ỏ𝘢, 𝘯ê𝘯 𝘵𝘩ờ𝘪 𝘨𝘪𝘢𝘯 𝘷ề 𝘯𝘩à 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘪ề𝘶. 𝘊𝘩í𝘯𝘩 𝘷ì 𝘷ậ𝘺, 𝘥ù 𝘤𝘩ỉ 𝘭à đ𝘪 𝘲𝘶𝘢 𝘯𝘩à 𝘮ộ𝘵 𝘹í𝘶 𝘯𝘩ư𝘯𝘨 𝘷ợ

View More